Warning: odbc_connect(): SQL error: [unixODBC][Driver Manager]Can't open lib 'SQL Server' : file not found, SQL state 01000 in SQLConnect in /home/secretariavirtua/public_html/assets/php/database.class.php on line 129
Vall d'Hebron Institut de Recerca
Privacitat i informació legal del VHIR

La visita a aquest website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. Si l'usuari proporciona alguna informació de caràcter personal, les dades introduïdes en aquesta web s'utilitzaran amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins del marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a la base de dades de caràcter personal dels que és responsable la Universidad, on seran conservats.

La Universidad podrà conservar les dades un cop finalitzada tota la relació amb l'usuari per cumplir obligacions legals i queda autorizada per l'usuari a utilitzar les seves dades personals i fer amb elles el tractament informàtic necessari per la prestació de cada servei solicitat, reservant-se el dret de donar de baixa totes les dades pertenyents a usuaris que no cumpleixin els criteris d' "Activitat" que poden ser exigits en les Condicions Adicionals de cada servei realitzat.

En el cas que les dades recollides s'utilitzin per una altra finalitat es requerirà el consentiment previ dels interessats.

La Universidad ha adoptat les mesures tècniques i organizatives necessàries per garantir la seguritat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autorizat.

Els usuaris que faciliten les seves dades de caràcter personal, les autoritzen per la seva utilizació dins de la Universitat per la correcta prestació del servicio solicitat.

Els usuaris, les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuitament els drets d'oposició, accès, rectificació i cancel.lació de les seves dades i revocació de la seva autorizació sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquets drets podran realitzar-se dirigint-se a la Secretaría del Centre.

Per qualsevol aclaració o dubte, dirigeix-te a la Secretaria del Centre

En el moment de recollir les dades s'indicarà el caràcter obligatori o voluntari de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar los dades calificades com obligatories suposarà la no prestació o la imposibilidad d'accedir al servei pels quals eren solicitats.